Splošni pogoji poslovanja (SPP 2018/2)

 
1.     
Splošno

 

1.1.         Ti splošni pogoji določajo pogoje uporabe spletnega portala ZONE in s tem povezanih storitev ter kot taki predstavljajo zavezujoč dogovor med končnim uporabnikom (fizično osebo) in družbo Integreco d.o.o., Ograje 75, 1370 Logatec. Vsaka uporaba portala je podvržena določbam teh splošnih pogojev, ne glede na registracijo uporabnika.

 
2.     
Spletni portal

 

2.1.   Spletni portal ZONE obsega spletno stran na naslovu http://www.zone.si in vse podstrani v okviru domene zone.si (v nadaljevanju: »portal«).

 

2.2.         Lastnik portala je družba Integreco d.o.o., s sedežem v Ograje 75, 1370 Logatec z matično številko 8139415000 in ID številko SI78511712 (v nadaljevanju: »lastnik portala«).

 

2.3.         Portal je namenjen oglasom, ki vsebujejo ponudbo za najem stanovanj in stanovanjskih hiš. Drugi objekti (npr. samostojne garaže) in površine (npr. vrtovi), so lahko predmet oglasa samo v primerih, ki jih določajo ti splošni pogoji. V tem okviru pojem »najem« zajema tudi pojem »zakup«.

 

2.4.         Lastnik portala ne more preverjati in ne preverja točnosti in resničnosti vsebine oglasov, ki so objavljeni na portalu, zato ne prevzema nobene odgovornosti za resničnost in točnost podatkov, ki so navedeni v oglasih.

 

2.5.         Vsi dogovori o najemu nepremičnin in drugi povezani dogovori, ki so sklenjeni v zvezi z oglasi na portalu, so dogovori izključno med najemnikom in najemodajalcem in za lastnika portala ne ustvarjajo nobenih obveznosti ali kakor koli vzpostavljajo pogodbeno razmerje z lastnikom portala, razen če je to izrecno pisno dogovorjeno z lastnikom portala.

 
3.     
Uporabniki portala

 

3.1.         Portal je namenjen za uporabo izključno fizičnim osebam in izključno v nekomercialne namene.

 

3.2.         Uporaba portala osebam, ki se profesionalno ukvarjajo z oddajo nepremičnin v najem ali drugo obliko razpolaganja z nepremičninami oziroma se profesionalno ukvarjajo s posredovanjem pri takih poslih, ni dovoljena. Uporaba portala ne sme biti v nasprotju z veljavno zakonodajo, načeli morale in temi splošnimi pogoji. Uporaba portala v nasprotju ali izven okvirjev teh splošnih pogojev je dopustna zgolj po predhodnem pisnem dogovoru z lastnikom portala.

 

3.3.         Lastnik portala ima pravico kadar koli izbrisati uporabnika in mu onemogočiti bodočo uporabo portala, predvsem, a ne izključno, če ravna v nasprotju s temi splošnimi pogoji, če zlorablja svoje pravice ali če ravnanja uporabnika predstavljajo nespoštovanje dogovorov s tretjimi osebami. 

 
4.     
Registracija

 

4.1.         Registracija uporabnika ni obvezna za uporabo portala, je pa obvezen predpogoj za objavljanje oglasov na portalu in pridobitev kontaktnih informacij uporabnika, ki je oglas oddal. Registracija uporabnikov se opravi s pomočjo spletnega vmesnika, kamor uporabnik vnese svoje podatke.

 

4.2.         Uporabnik je dolžan pri registraciji upoštevati naslednja pravila:

 1. podatki, zlasti osebni in kontaktni podatki, morajo biti popolni in resnični ter lastni uporabniku;
 2. kontaktni podatki morajo biti resnični in točni; spremembo kontaktnega podatka je dolžan uporabnik javiti preko portala v roku 3 dni od dneve spremembe,
 3. če uporabnik nastopa po pooblastilu drugega, mora tudi zastopani izpolnjevati vse pogoje, ki jih ti splošni pogoji določajo za uporabnika, hkrati pa mora pooblaščeni uporabnik razpolagati s pisnim pooblastilom, izdelanim skladno z veljavno zakonodajo;
 4. vsak uporabnik ima lahko le eno uporabniško ime.

 
5.     
Oglasi

 

5.1.         Registrirani uporabniki lahko lastniku portala posredujejo v brezplačno objavo oglas s ponudbo oddaje nepremičnine v najem.

 

5.2.         Sestavine oglasa določi lastnik portala in so uporabnike sporočene s pomočjo uporabniškega vmesnika. Za potrebe teh splošnih pogojev »oglas« in »vsebina oglasa« zajemata vse podatke in grafične elemente, ki so s strani uporabnika posredovani za objavo na portalu, kot tudi druge podatke, ki niso namenjeni za objavo. V okviru faze priprave oglasa lahko lastnik portala zahteva navedbo drugih podatkov, ki niso namenjeni objavi, pač pa služijo za ureditev razmerij med lastnikom portala in uporabnikom, za izvajanje storitev lastnika portala kot tudi za druge potrebe lastnika portala.

 

5.3.         Lastnik portala bo v roku enega dneva od prejema oglasa le-tega pregledal in ga objavil na portalu ali pa objavo zavrnil.   

 

5.4.         Skupno število aktualnih objav enega uporabnika je v vsakem trenutku največ 4, razen če se predhodno uporabnik in lastnik portala ne dogovorita drugače. Če uporabnik v objavo posreduje več oglasov, ga bo lastnik portala kontaktiral in po prejemu obrazložitve bodisi potrdil objavo ali jo zavrnil. Objava več kot 4 oglasov ne pomeni splošne odobritve za objavo več kot 4 oglasov, pač pa je lastnik portala za vsak posamezen oglas upravičen presoditi, ali ga bo objavil. 

 

5.5.         Lastnik portala ima vso pravico kadar koli in brez obrazložitve zavrniti objavo oglasa uporabnika ali že objavljene oglase enostransko odstraniti, predvsem, a ne izključno, če oglas ni sestavljen v skladu s temi splošnimi pogoji, če uporabnik zlorablja svoje pravice ali če ravnanja uporabnika predstavljajo nespoštovanje dogovorov s tretjimi osebami kot tudi če je od objave oglasa minilo že več kot 6 mesecev. V tem primeru prenehajo vse obveznosti, ki bi jih morebiti uporabnik prevzel nasproti lastniku portala, razen v primeru, ko je zavrnitev oziroma odstranitev oglasa posledica zlorabe pravic uporabnika. V vsakem primeru ne preneha odškodninska odgovornost uporabnika. 

 

5.6.         Oglas, ki ga uporabnik posreduje za objavo, mora biti pripravljen v naslednjih okvirih:

 1. oglas v delu, ki je namenjen objavi, ne sme vsebovati kontaktnih podatkov uporabnika ali točnega naslova nepremičnine oziroma drugih podatkov, na podlagi katerih je mogoča natančna identifikacija uporabnika ali nepremičnine,
 2. oglas mora biti v slovenskem jeziku,
 3. vsebina oglasa mora biti resnična in pravilna ter aktualna,
 4. vsebina oglasa ne sme biti v nasprotju z veljavno zakonodajo Republike Slovenije, ne sme biti zavajajoča, moralno neprimerna ali žaljiva
 5. oglas ne sme kršiti pravic intelektualne lastnine,
 6. oglas se lahko nanaša zgolj na stanovanje ali stanovanjske hiše ali dele le-teh; če stanovanje ali stanovanjska hiša tvori zaključeno celoto še z objektom drugačne namembnosti (npr. stanovanje in garaža ali stanovanjska hiša s pripadajočim pomožnim objektom ali vrtom) se oglas lahko poleg stanovanja, stanovanjske hiše ali dela le-teh nanaša tudi na druge objekte, kolikor se vse skupaj oglašuje za oddajo kot celoto; ponudbe o drugih poslih niso dopustne,
 7. oglas se lahko nanaša samo na eno zaključeno celoto;
 8. oglas se mora nanašati izključno na ponudbo, ki je dopustna po teh splošnih pogojih; ni dopustno dodajati drugih podatkov ali ponudb, ki se ne nanašajo na dopustno ponudbo,
 9. v posamezno polje oglasa se lahko vpiše samo podatek, na katerega se polje nanaša,
 10. oglas ne sme biti podan za ponudbo, ki je že objavljena na portalu (npr. za najem istega stanovanja),
 11. slike, skice in drugo grafično gradivo v oglasu se morajo nanašati izključno na nepremičnino, ki je predmet ponudbe iz oglasa,
 12. uporabnik mora imeti ustrezno pravico razpolaganja z nepremičnino, da lahko izpolni obveznosti po ponudbi; če to pravico še pridobiva, je sporna, ali ni izkazana z ustreznimi listinami, oglasa za oddajo takšne nepremičnine ni dovoljeno podati,
 13. objava oglasa za tretjo osebo je dopustna zgolj na podlagi pisnega pooblastila le-te; v oglasu mora dejstvo o nastopanju za drugega biti jasno navedeno.

 

5.7.         Kontaktni podatki uporabnika so za posamezni oglas lahko drugačni, kot pa so kontaktni podatki, ki jih uporabnik navede pri registraciji, a mora biti vnos teh kontaktnih podatkov skladen s opravili in omejitvami, ki veljajo za registracijo in objavo oglasa.

 

5.8.         Vsak uporabnik lahko obvesti lastnika portala, da je vsebina oglasa v nasprotju s temi splošnimi pogoji ali veljavno zakonodajo Republike Slovenije kdorkoli po telefonu na številko 041 68 27 34 ali po e-pošti: podpora@zone.si.  Obvestilo uporabnika ne ustvarja obveznosti ukrepanja na strani lastnika portala.

 
6.     
Uporaba portala

 

6.1.   Kakršno koli kopiranje vsebine portala, predvsem oglasov ali njihove vsebine, spreminjanje ter vključevanje v drugo spletno stran, izdelek ali storitev, ni dovoljena. Dovoljeno je kopiranje posameznih rezultatov za osebno in nekomercialno uporabo. Vsak oglas ali druga objava na portalu lahko določa dodatne omejitve uporabe. Uporabnik lahko kopira le tiste oglase, ki jih je sam oddal v objavo.

 

6.2.   Ni dopustna uporaba portala z avtomatsko generiranimi poizvedbami ali aplikacijami in pripomočki (roboti, pajki itd.), ki samodejno posegajo v portal ali z njim komunicirajo, razen s splošnimi spletnimi iskalniki (npr. google, bing, najdi.si itd. – iskalniki, ki iščejo in objavljajo povezave na vse spletne strani in niso omejeni glede na vsebino, panogo, tipe datotek ali druge lastnosti). 

 

6.3.   Informacije in gradiva, ki so prikazana na portalu, uporabniki lahko naložijo z mreže za osebno domačo rabo, pri čemer je prepovedano spreminjati označbe avtorskih pravic, druga obvestila o pravicah intelektualne lastnine ali obvestila o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na portal ali njihovo pošiljanje lastniku portala po pošti ter razširjanje na kakršen koli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnika portala je prepovedano.

 

6.4.   Uporabniku izrecno ni dovoljeno:

 1. uporabljati portal in objavljati na portalu z namenom v nasprotju z veljavnimi predpisi Republike Slovenije, mednarodnimi načeli ali moralo;
 2. groziti, žaliti ali oddajati kakršne koli negativne vsebine in sporočila, ki kršijo osebnostne pravice tretjih oseb ali skupine ljudi;
 3. komunicirati z drugimi uporabniki v imenu tretjih oseb;
 4. uporaba osebnih podatkov tretje osebe brez njenega soglasja;
 5. uporabljati portal v komercialne, nezakonite, nemoralne ali kakršne koli druge namene, ki so predvideni s temi splošnimi pogoji, vključno z oglasi, ki so v nasprotju s temeljnim namenom portala (točka 2. teh splošnih pogojev);
 6. razpolaganje z delom, ki je zaščiteno z avtorskimi in drugimi pravicami intelektualne lastnine, brez predhodne pridobitve ustreznih pravic za takšno razpolaganje;
 7. uporabljati računalniške kode, škodljive programe in aplikacije ali kar koli, kar bi lahko motilo, spremenilo ali škodovalo portalu, posameznemu uporabniku ali skupini le-teh ali programski ter strojni opremi, kot tudi telekomunikacijskim napravam ali elektronskemu komunikacijskemu omrežju;
 8. kakor koli vplivati na programsko ali izvorno kodo portala z namenom ali posledico spremeniti pogoje delovanja portala (predvsem omogočiti uporabo portala z drugega spletnega mesta ali pridobiti dostop do podatkov o tretjih osebah);
 9. pridobivanje, zbiranje, uničevanje, spreminjanje ali shranjevanje osebnih podatkov drugih uporabnikov in podatkov, ki jih ti uporabniki vnesejo z namenom uporabe portala.

 

6.5.     Storitve portala so za uporabnike brezplačne, razen kolikor ni drugače dogovorjeno s pisno pogodbo. Dodatne storitve lastnika portala so odplačne, kolikor je tako dogovorjeno s pisno pogodbo, ki jo skleneta lastnik portala in uporabnik.

 

6.6.     Ob posredovanju oglasa v objavo na portalu lahko uporabnik izjavi, da želi koristiti dodatne storitve lastnika portala, in sicer tako, da v platformi za posredovanje oglasa izbere enega izmed paketov, katerih vsebina je objavljena na portalu v trenutku izbire paketa. Po oddaji oglasa bo lastnik portala preko pooblaščene osebe dostavil pogodbo med lastnikom portala in uporabnikom za potrebe podpisa le-te, in sicer v roku 2 delovnih dni od oddaje oglasa. Od sklenjene zavezujoče pogodbe lahko stranki odstopita le skladno z veljavno zakonodajo in temi splošnimi pogoji. S podpisom pogodbe uporabnik izrecno izjavlja, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji in se jih zavezuje v celoti spoštovati.

 

6.7.     Vsebino paketa (storitve, cene itd.) lahko lastnik portala kadar koli spremeni, po trenutku, ko uporabnik odda oglas v objavo z izbranim paketom, pa enostranska sprememba ni več mogoča, je pa mogoča sprememba po pisnem sporazumu obeh strank. Ima pa lastnik portala pravico, da v celoti zavrne sklenitev pogodbe z uporabnikom.

 

6.8.     Posamezni paket vsebuje nabor storitev lastnika portala in ceno, ki je navedena v valuti EUR in ne vsebuje veljavni DDV.

 
7.     
Posebni dogovori

 

7.1.     Dopustni so posebni dogovori med lastnikom portala in uporabniki, a morajo biti sklenjeni pisno, sicer niso veljavni.

 

7.2.     Posebni dogovori dopolnjujejo te splošne pogoje v odnosu med lastnikom portala in tistim uporabnikom, ki takšen dogovor sklene. Če obstaja nasprotje med določbami teh splošnih pogojev in posebnega dogovora, veljajo določbe posebnega dogovora.

 
8.     
Pravice intelektualne lastnine

 

8.1.     Vsa vsebina, objavljena na portalu, je avtorsko pravno zaščitena kot individualna stvaritev oziroma kot podatkovna zbirka. Zaščita se nanaša na vse podatke, besedilo, grafične in multimedijske elemente, programsko opremo ter HTML, java in flash izvorno kodo. Uporaba zaščitene vsebine je dovoljena izključno v zasebne namene v okvirih teh splošnih pogojev in veljavno zakonodajo Republike Slovenije.

 

8.2.     Uporabnik z vnosom podatkov v spletni vmesnik portala prenaša na lastnika portala materialne avtorske pravice celotni vsebini, ki jo tako posreduje. Prenos ni izključen in ni časovno ali teritorialno omejen.

 

8.3.     Uporabnik mora biti imetnik vseh avtorskih in drugih pravic intelektualne lastnine v zvezi z vsebino, ki jo posreduje v objavo na portalu, kar uporabnik jamči lastniku portala z obveznostjo povračila vse škode, ki bi lastniku portala posledično nastala. Za vsako posamezno kršitev je določena pogodbena kazen 100 EUR, ki zapade s trenutkom prejema obvestila o kršitvi s strani lastnika portala. Plačilo pogodbene kazni ne pomeni prenehanja pravice do popolne odškodnine v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije. 

 

8.4.     Uporabnik s posredovanjem grafičnega gradiva za objavo na portalu izrecno dovoljuje lastniku portala, da takšno gradivo označi z vodnim tiskom logotipa lastnika portala.

 

8.5.     Imetnik registrirane znamke in spletne domene zone.si je lastnik portala. Uporabniku brez posebnega dogovora v skladu s temi splošnimi pogoji ni dovoljeno uporabljati te znamke v kateri koli obliki.

 
9.     
Omejitev odgovornosti

 

9.1.     Lastnik portala si bo prizadeval, da bo vsebina portala stalno dostopna, aktualna in ažurna, brezhibna, skladna z veljavnimi predpisi Republike Slovenije in moralo ter da ne bo vsebovala neželenih in škodljivih programov (virusov, vohunskih programov itd.), ki bi lahko škodovali uporabnikom in tretjim osebam. Ne glede na navedeno lastnik portala ne jamči za delovanje, dostopnost, aktualnost, ažurnost, brezhibnost ter odsotnost škodljivih programov in vsebin.

 

9.2.     Izrecno, brez poseganja v splošno izključitev odgovornosti iz prejšnjega odstavka in brez omejitve na naštete primere, je odgovornost lastnika portala izključena za navedene primere:

 1. če uporabniku zaradi nezmožnosti uporabe portala, zaupanja v vsebino portala, izgube podatkov ali drugih razlogov povezanih z delovanjem in dostopnostjo portala oziroma zaradi škodljivih programov nastane kakršna koli škoda,
 2. če se izgubijo podatki in druga vsebina uporabnika, ki so posledica napačne uporabe, tehnične neustreznosti strojne in programske opreme ali neznanja oziroma nespretnosti uporabnika,
 3. če lastnik portala ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada električne energije ali dobave sredstev oziroma storitev, ki so nujni in bistveni za delovanje portala, ali drugih tehničnih motenj.

 

9.3.     Lastnik portala lahko kadar koli, brez opozorila ali obvestila uporabnikom prekine delovanje in dostopnost portala.

 
10. 
Varstvo podatkov

 

10.1. Uporabnik izrecno dovoljuje, da lastnik portala z namenom zagotavljanja storitev portala zbira in obdeluje podatke, ki so za ta namen potrebni in sicer:

 1. podatki o uporabniku, ki jih kakor koli posreduje uporabnik lastniku portala, bodisi preko portala ali na drugačen način
 2. podatki o oddanih oglasih
 3. podatki o pregledanih oglasih
 4. podatki o IP naslovu uporabnika
 5. podatki o času uporabe portala.

 

10.2. Lastnik portala zgoraj navedenih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam z izjemo povezanim osebam, ki ponudniku zagotavljajo podporne storitve, potrebne za delovanje storitev portala in lastnika portala. Posredovanje podatkov lastniku portala je dopustno, kadar tako posredovanje narekujejo veljavni predpisi, predvsem organom oblasti za potrebe kazenskega pregona in zagotavljanja javnega interesa, kot tudi v primerih uveljavljanja zakonitih pravic lastnika portala (sodno varstvo pravic itd.).

 

10.3. Kolikor to narekuje veljavna zakonodaja Republike Slovenije lahko uporabnik zahteva vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje in izbris osebnih podatkov, ki se nanj nanašajo.

 

 
11. 
Pritožbeni postopek

 

11.1. Uporabniki lahko vse pritožbe v zvezi s portalom in dodatnimi storitvami podjetju sporočijo po elektronski pošti na naslov podpora@zone.si. Pritožbo bo lastnik portala obravnaval in nanjo odgovoril v roku 30 dni po elektronski pošti, ki jo posreduje uporabnik ob oddaji pritožbe.

 
12. 
Sprememba splošnih pogojev

 

12.1. Lastnik portala ima pravico, da lahko kadar koli spremeni splošne pogoje poslovanja. Spremenjeni splošni pogoji veljajo od objave na spletni strani portala.

 

12.2. V primeru spremembe splošnih pogojev se posamezna razmerja z uporabnikom, ki niso trajne narave, presojajo po splošnih pogojih, ki so bili veljavni v trenutku nastanka takega razmerja. Razmerja z uporabnikom, ki so trajne narave, se presojajo po novih splošnih pogojih, vendar pa lahko uporabnik odstopi od takega razmerja v roku 15 dni od dneva objave novih splošnih pogojev.

 
13. 
Relevantno pravo in spori

 

13.1. Vsa razmerja med lastnikom portala in uporabniki se presojajo po pravu Republike Slovenije. Če kakšna določba ni ali ni več skladna z veljavno zakonodajo Republike Slovenije, se takšna določba po obsegu in vsebini prilagodi veljavni zakonodaji, če je to mogoče, v nobenem primeru pa to ne pomeni neveljavnosti vseh določb splošnih pogojev.

 

13.2. V primeru spora med lastnikom portala in uporabnikom je določena pristojnost sodišča v Ograje 75, 1370 Logatec, v kolikor ni z veljavno zakonodajo Republike Slovenije določena izključna krajevna pristojnost.